Nastavnici,

Posvetite posebnu pažnju sopstvenoj internet reputaciji!

Digitalne generacije

Imajte na umu da su generacije djece s kojima radite drugačije od prethodnih. Oni su digitalne generacije koje vole informacionu tehnologiju i internet. Unaprijedite svoje znanje, djeca od vas očekuju odgovore i pomoć u vezi s upotrebom informacione tehnologije. Osavremenite nastavne metode i sadržaj učinite zanimljivijim, upotrebom interneta i računara, kao podesnog didaktičkog sredstva. Informaciona i digitalna pismenost su znanja neophodna za 21. vijek.

Tehnološka revolucija u nastavi

Prepoznajte potrebe digitalne generacije

Aplikacije za kreiranje dobrih online navika

Preporučujemo aplikacije koje pomažu roditeljima u koordinisanju dječijeg vremena i aktivnosti na interntu. Poseban akcent je stavljen na sigurnost i karakter sadržaja koji je namijenjen djeci.

Važno je znati

KOJE AKTIVNOSTI NA INTERNETU DA PREPORUČIM UČENICIMA?

Edukativni sadržaji, grupne aktivnosti i humanitarni rad, igrice koje podstiču savladavanje gradiva i usavršavanje vještina, kvalitetna muzika

Imajte na umu da svi sadržaji na internetu nisu podjednako kvalitetni i da morate pažljivo da ispitate kredibilitet postavljača sadržaja na internetu, prije nego što ih djeca pregledaju. To možete da odredite već samim pregledom sadržaja, ali svakako potražite i mišljenja drugih korisnika, ocjenu ili rangiranje veb-stranice od strane stručnjaka i korisnika ili, na osnovu drugih interakcija korisnika, procijeniti o kakvom je sadržaju riječ.

Vi možete i sami uz pomoć jednostavnog programa „PowerPointa“ napraviti multimedijalne nastavne materijale sa slikama, filmovima koje preuzmete s interneta, fotografijama, tabelama, mapama i drugo. Neki predmeti su izuzetno pogodni za ovaj vid nastave, poput predmeta „Priroda i društvo“.

Da li koristiti internet u nastavi?

Upotreba interneta u nastavi bi trebala biti regilisana nastavnim planom i programom, a u slučaju da to nije, predlažemo da tražite dozvolu da ga povremeno koristite

Upotreba interneta u obrazovanju raste i internet postaje novi prostor za učenje. Naročito nakon usvajanja digitalne agende o doživotnom obrazovanju i o onlajn obrazovanju. I jedno i drugo obrazovanje postoji zahvaljujući potencijalima interneta koji postaje novi prostor sticanja i širenja znanja. Razmislite o tome da, ako to već niste do sada radili, počnete s upotrebom interneta u nastavi. Postoji mnogo načina da se uz pomoć interneta osavremeni način prezentovanja nastavnog materijala, kao i da se sadržaj za učenje proširi upotrebom internet video arhiva kao što je Jutjub, i nekih podesnih pdf. materijala. Zašto na primjer djeca o jeseni ne bi mogla da uče gledajući odabrane kratke obrazovne filmove postavljene na internetu od strane mnogih edukativnih centara.

Predlažemo vam edukativne video materijale kao što su:
Učimo djecu , MM kids , Najljepše dječije pjesmice

Ili, zašto im se matematički sadržaji ne bi prikazali uz pomoć video klipova, slika, male priče i drugo. Na internetu postoje mnogi kanali za najmlađe s vrlo korisnim nastavnim materijalima priređenim na razumljiv način koji učenicima mogu da predstavljaju izazov za rad i lakše pamćenje, kao ovaj:
Učimo da brojimo, ili Matematika

Kome prijaviti vršnjačko nasilje putem interneta?

Vršnjačko nasilje na internetu je oblik elektronskog nasilja na internetu koje se često naziva i sajberbuling. Učestalost ove pojave ima već zabrinjavajuće razmjere. Smatra se da svako treće dijete na internetu ima neko loše iskustvo, te da je indirektno ili direktno bilo uključeno u neki oblik elektronskog nasilja.

Vršnjačko nasilje na internetu se pojavljuje u različitim oblicima. Djeca na internetu mogu biti neočekivano okrutna, a posljedice za dijete žrtvu mogu biti veoma teške, pa i tragične.

Mnoga djeca u školi dožive strašna poniženja i mučenja, koja teško možemo i da zamislimo. Nasilje u školi, na žalost, postoji i ponekad ga je veoma teško spriječiti: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/nasilje-u-skolama-za-web.pdf.Ako ste prepoznali dijete žrtvu ali i dijete zlostavljača, odmah o tome obavijestite upravu škole i roditelje djece. Možete se obratiti i Ombudsmanu za djecu RS.
U odnosu na druge oblike nasilja ovaj vid nasilja može da traje 24 časa dnevno. Veoma se brzo širi unutar grupe kojoj dijete žrtva pripada i koja je djetetu žrtvi veoma važna. Treba imati u vidu da je sadržaj na internetu trajan i da se jednom nešto postavljeno na njemu ne može izbrisati. Sadržaji se brzo dijele i šire, što je dodatni problem za dijete žrtvu koje je svjesno da su „svi“ vidjeli problematični sadržaj kojim se dijete kompromituje. Stručnjaci ovu pojavu nazivaju snagom riječi.

KOME PRIJAVITI KRIVIČNO DJELO IZVRŠENO POMOĆU INTERNETA?

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske krivičnim djelom se smatra:

Iskorištavanje djece za pornografiju (Član 175. KZ RS)
Iskorištavanje djece za pornografske predstave (Član 176. KZ RS)
Upoznavanje djece s pornografijom (Član 177. KZ RS)
Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (Član 178. KZ RS)
Ucjena (Član 233. KZ RS)
Ugrožavanje sigurnosti (Član 150. KZ RS)
Polna ucjena (Član 166. KZ RS)
Proganjanje (Član 144. KZ RS)
Ostalo

Bilo koje od ovih djela možete prijaviti putem naše forme ili direktno policiji na 122 ili im pisati na adresu vtk@mup.vladars.net .

KAKO SE ODNOSITI PREMA FOTOGRAFIJAMA SA DJECOM NA INTERNETU?

Postavljanje fotografija djece na internet nije u interesu djeteta.

Fotografije učenika ili sa učenicima ne biste smjeli postavljati na internet (društvene mreže), čak ni uz usmenu saglasnost roditelja. Ukoliko primijetite neprimjerene fotografije učenika svoje škole, razgovarajte sa njima ili njihovim roditeljima. Prijavite i upravi škole.

Pametna upotreba mobilnog telefona i interneta

Nastavnici u razrednoj nastavi bi sa učenicima trebali da razgovaraju o sigurnoj i odgovornoj upotrebi mobilnog telefona i interneta. Predlažemo sljedeće teme:
ČUVANJE MOBILNOG TELEFONA  – učenicima treba objasniti da je mobilni telefon prilično skup uređaj, namijenjen za komunikaciju. Ako ga nose u školu, neka u torbi imaju poseban pretinac i neka ga nose u “futroli” da se ne bi razbio u slučaju pada.
ZAKLJUČAVANJE TELEFONA – svaki uređaj treba biti zaključan šifrom kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje od strane zlonamjernog druga/rice, a u slučaju gubljenja ili krađe neovlašteno raspolaganje sa sadržajima na telefonu.
INTERNET KORISTITI KOD KUĆE je najsigurniji i najjeftiniji način. Mobilni internet je suviše skup, a otvorene mreže nisu sigurne.
NE SNIMATI TUČE VRŠNJAKA i ne dijeliti takve sadržaje
NE DIJELITI TUĐE FOTOGRAFIJE bez dozvole, naročito ne rugati se nekome
NE DIJELITI VIDEO SNIMKE NASILJA

U predmetnoj nastavi preporučujemo:
DRUŠTVENE MREŽE – fenomen dvadeset prvog vijeka
PODEŠAVANJE PRIVATNOSTI na društvenim mrežama
DIJELJENJE FOTOGRAFIJA na Fejsbuku i Instagramu
ZAVISNOST OD INTERNETA je klasifikovana kao bolest ovisnosti

Svaki od ovih prijedloga, može da bude tema jednog časa odjeljenske zajednice. Sadržaje koji su vam potrebni da se pripremite možete naći na našem sajtu u nekoj od sekcija.